Bắt đầu với Marlowe

Bắt đầu với Marlowe

Marlowe là một ngôn ngữ dành riêng cho miền (DSL) cho phép người dùng tạo các ứng dụng blockchain được thiết kế đặc biệt cho các hợp đồng tài chính.

Nếu bạn muốn học Marlowe từ đầu, hãy bắt đầu với Hướng dẫn về Marlowe hoặc nhảy ngay vào Sân chơi Marlowe :

Trên Diễn đàn Cardano, bạn có thể thảo luận về Marlowe hoặc nếu bạn thích Telegram, có một Nhóm Telegram Marlowe đặc biệt .

Nền tảng Marlowe

Khi so sánh với một ngôn ngữ hoàn chỉnh Turing , Marlowe DSL cung cấp khả năng bảo mật, độ chắc chắn, đảm bảo kết thúc và tính đúng đắn của hành vi cao hơn đáng kể.

Thiết kế đảm bảo những điều sau:

  • Hợp đồng là hữu hạn. Không có đệ quy hoặc vòng lặp.

  • Hợp đồng sẽ chấm dứt. Hết thời gian cho tất cả các hành động.

  • Hợp đồng có thời hạn xác định.

  • Không có nội dung nào được giữ lại khi đóng.

  • Bảo tồn giá trị.

Sân chơi Marlowe

Marlowe Playground là một trình mô phỏng và xây dựng hợp đồng thông minh plug-and-play rất dễ sử dụng, trực quan và mô-đun. Xây dựng, mô phỏng và phân tích các hợp đồng của Marlowe trong 4 phút đến Sân chơi Marlowe này.

Last updated