Marlowe in a nutshell

  • Giới thiệu về Marlowe

  • Nền tảng blockchain

  • Hợp đồng Marlowe đầu tiên

  • Marlowe Guarantees

  • Bộ công cụ Marlowe

Table of Contents

  1. Lời chào và giới thiệu

  2. Tại sao cần hợp đồng thông minh?

  3. Tại sao chọn Marlowe?

  4. Tổng quan về bộ giải pháp Marlowe

  5. Kết thúc

Last updated