Assurance và convenience

Mục lục

  1. MPP010601 - Một số điều sai có thể xảy ra - Marlowe Pioneer Program

  2. MPP010602 - Phân tích tĩnh và Linting - Marlowe Pioneer Program

  3. MPP010603 - Thuộc tính được xác minh chính thức - Marlowe Pioneer Program

  4. MPP010604 - Kết luận về Assurance và convenience - Marlowe Pioneer Program

Nội dung

Một số điều sai có thể xảy ra

Phân tích tĩnh và Linting

Thuộc tính được xác minh chính thức

Kết luận

Bài tập

  1. Lấy phiên bản Marlowe của Mua hàng và sửa đổi nó để nó vượt qua phân tích tĩnh Hoàn lại tiền khi Đóng

  2. Viết một hợp đồng không có đề xuất chi tiết nhưng có thể có các khoản thanh toán không thành công và tìm chúng bằng cách sử dụng phân tích Cảnh báo

  3. Bây giờ, hãy đưa ra một số khẳng định, chẳng hạn như bằng cách sử dụng cấu trúc AvailableMoney ở giữa hợp đồng và đảm bảo rằng họ vượt qua phân tích Cảnh báo

  4. Viết một hợp đồng không có đề xuất linting nhưng có mã không thể truy cập được (không phải là Đóng) và tìm nó bằng cách sử dụng phân tích Khả năng tiếp cận

Last updated