Marlowe CLI

Mục lục

  1. MPP010701 - Tổng quan về Marlowe CLI - Marlowe Pioneer Program

  2. MPP010702 - Cài đặt Marlowe CLI và công cụ liên quan - Marlowe Pioneer Program

  3. MPP010703 - Chạy hợp đồng Marlowe không có giao dịch Blockchain - Marlowe Pioneer Program

  4. MPP010704 -Chạy hợp đồng Marlowe trên Blockchain - Marlowe Pioneer Program

  5. MPP010705 - Chạy hợp đồng Marlowe với Marlowe Backend - Marlowe Pioneer Program

Nội dung

Tổng quan về Marlowe CLI

Cài đặt Marlowe CLI và công cụ liên quan

Chạy hợp đồng Marlowe không có giao dịch Blockchain

Chạy hợp đồng Marlowe trên Blockchain

Chạy hợp đồng Marlowe với Marlowe Backend

Bài tập

  1. Lấy phiên bản Marlowe của Mua hàng và sửa đổi nó để nó vượt qua phân tích tĩnh Hoàn lại tiền khi Đóng

  2. Viết một hợp đồng không có đề xuất chi tiết nhưng có thể có các khoản thanh toán không thành công và tìm chúng bằng cách sử dụng phân tích Cảnh báo

  3. Bây giờ, hãy đưa ra một số khẳng định, chẳng hạn như bằng cách sử dụng cấu trúc AvailableMoney ở giữa hợp đồng và đảm bảo rằng họ vượt qua phân tích Cảnh báo

  4. Viết một hợp đồng không có đề xuất linting nhưng có mã không thể truy cập được (không phải là Đóng) và tìm nó bằng cách sử dụng phân tích Khả năng tiếp cận

Last updated