Hướng dẫn

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hướng dẫn của Marlowe.

 1. Giới thiệu Marlowe Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về các ý tưởng đằng sau Marlowe, như một ngôn ngữ dành riêng cho miền được nhúng trong Haskell. Nó cũng giới thiệu các cam kết và thời gian chờ, là trọng tâm của cách Marlowe hoạt động trong blockchain.

 2. Ví dụ đầu tiên Hướng dẫn này giới thiệu một hợp đồng tài chính đơn giản ở dạng mã giả, trước khi giải thích cách nó được sửa đổi để hoạt động trong Marlowe, đưa ra ví dụ đầu tiên về hợp đồng Marlowe.

 3. Mô hình Marlowe Trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét cách tiếp cận chung của chúng tôi để tạo mô hình hợp đồng trong Marlowe và bối cảnh mà các hợp đồng Marlowe được thực thi: chuỗi khối Cardano. Khi làm điều này, chúng tôi cũng giới thiệu một số thuật ngữ tiêu chuẩn mà chúng tôi sẽ sử dụng để mô tả Marlowe.

 4. Marlowe Step by Step Hướng dẫn này giải thích năm cách xây dựng hợp đồng trong Marlowe. Bốn trong số này - Pay, Left, If, When - xây dựng một hợp đồng phức tạp từ các hợp đồng đơn giản hơn, và hợp đồng thứ năm, là một hợp đồng đơn giản. Khi giải thích các hợp đồng này, chúng tôi cũng sẽ giải thích các giá trị , quan sát hành động của Marlowe, được sử dụng để cung cấp thông tin bên ngoài và đầu vào cho một hợp đồng đang chạy để kiểm soát nó sẽ phát triển như thế nào.

 5. Marlowe trong Blockly Phần này cho biết cách các hợp đồng Marlowe được xây dựng bằng cách sử dụng môi trường lập trình trực quan Blockly.

 6. Các kiểu dữ liệu Marlowe Hướng dẫn này chính thức giới thiệu Marlowe dưới dạng kiểu dữ liệu Haskell, cũng như trình bày các kiểu khác nhau được sử dụng bởi mô hình và thảo luận một số giả định về cơ sở hạ tầng mà các hợp đồng sẽ được chạy.

 7. Marlowe được nhúng trong Haskell Hướng dẫn này chỉ ra cách sử dụng một số tính năng đơn giản của Haskell để viết các hợp đồng Marlowe dễ đọc, dễ bảo trì và có thể sử dụng lại, được minh họa bằng cách xem lại hợp đồng ký quỹ.

 8. Marlowe được nhúng trong JavaScript Marlowe cũng được nhúng trong JavaScript và ở đây chúng tôi chỉ ra cách các hợp đồng Marlowe có thể được tạo và chỉnh sửa trong JavaScript.

 9. Sân chơi Marlowe Hướng dẫn này giới thiệu Sân chơi Marlowe, một công cụ trực tuyến để tạo các hợp đồng Marlowe được nhúng và thực hiện một cách tương tác.

 10. Các vấn đề tiềm ẩn với hợp đồng Hướng dẫn này xem xét các cách không nên khi viết hợp đồng Marlowe và những gì có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng ngay cả khi chúng đã được viết đúng.

 11. Phân tích tĩnh Các hợp đồng Marlowe có thể được phân tích mà không cần chạy chúng, và do đó, chẳng hạn, chúng tôi có thể xác minh rằng một hợp đồng sẽ luôn thực hiện các khoản thanh toán mà nó được yêu cầu, bất kể đầu vào mà nó nhận được. Hướng dẫn này giải thích điều này và cách chạy phân tích trong sân chơi.

 12. ACTUS và Marlowe Hướng dẫn này giới thiệu ý tưởng chung về phân loại ACTUS, cùng với các ví dụ được triển khai trong Marlowe.

 13. Sử dụng Marlowe từ dòng lệnh ghci Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng Marlowe từ dòng lệnh trong ghci và đặc biệt cho thấy cách thực hiện hợp đồng bằng cách sử dụng ngữ nghĩa đã cho trước đó.

 14. Di chuyển từ các phiên bản trước đó của Marlowe Sau đây chúng tôi giải thích cách phiên bản hiện tại của Marlowe có liên quan với các phiên bản trước đó như thế nào.

Các hướng dẫn này đề cập đến phiên bản hiện tại của Marlowe, được triển khai trong Sân chơi Marlowe .

Phiên bản được đề cập trong bài báo ISoLA và được hỗ trợ trong phiên bản gốc của Playground (được gọi là Meadow), được gắn thẻ là v1.3 và có sẵn tại đây .

Last updated