Sử dụng Marlowe

Mục lục

  1. Giới thiệu

  2. Hợp đồng (E)UTxO-Model và Marlowe

  3. Sử dụng Daedalus

  4. Marlowe Run

  5. Sân chơi Marlowe

Nội dung

Liên kết hữu ích

Last updated